Stipac.nl

Wiki RGS rapportage

Wiki RGS rapportage > Introductie en versiebeheer

RGS rapportage koppelvlak, inleiding

Naar analogie van de RGS Brugstaat wordt voorgesteld te werken met een (nieuwe) standaard “RGS Rapportage koppelvlak” om te komen tot een standaard formaat om RGS te koppelen aan standaard rapportages. Denk aan: 

  1. Productie Jaarstatistiek (PJS) voor het CBS;
  2. Winstaangifte IB voor de Belastingdienst;
  3. Kasstroomoverzichten;
  4. Rapportages die aanwezig zijn in SBR, zoals de jaarrekening voor de KVK. 

Doelstelling is dat een dergelijk koppelvlak inzicht verschaft in de relatie tussen een bepaalde rapportage (zoals hiervoor genoemd) én de daaraan gerelateerde RGS-elementen.

Tevens bevat het koppelvlak dan de benodigde rekenregels om de cijfers op een juiste wijze weer te geven. Zo kan bijvoorbeeld worden aangeduid dat het saldo van een rekening van toepassing is of alleen de mutatie (eindbalans -/- beginbalans). Ook kan aangegeven worden dat een RGS-code alleen geteld wordt bij een positief of juist een negatief saldo.

Doelgroep
Voor de gebruiker, zodat deze per RGS-code inzicht heeft in de rapportages waarvoor betreffende code van toepassing is.

Voor softwareleveranciers en data-analisten om bovenstaande relatie te kunnen leggen via bijvoorbeeld fiscale aangiftesoftware of MS Power-BI.

Huidige situatie
De koppeling tussen RGS-codes en SBR-rapportages is door de RGS beheergroep opgenomen in de RGS Taxonomie op basis van XBRL. Deze laatste is niet leesbaar voor de gebruiker en wordt in de praktijk niet gebruikt door leveranciers van boekhoudsoftware of bijvoorbeeld fiscale aangiftesoftware.

Nieuwe situatie
Doelstelling is dat een dergelijk koppelvlak inzicht verschaft in de relatie tussen een bepaalde rapportage (zoals hiervoor genoemd) én de daaraan gerelateerde RGS-elementen.
Tevens bevat het koppelvlak dan de benodigde rekenregels om de cijfers op een juiste wijze weer te geven. Zo kan bijvoorbeeld worden aangeduid dat het saldo van een rekening van toepassing is of alleen de mutatie (eindbalans -/- beginbalans). Ook kan aangegeven worden dat een RGS-code alleen geteld wordt bij een positief of juist een negatief saldo.

De bedoeling is dat uitvragende partijen ingevulde RGS Rapportage koppelvlakken opstellen (al dan niet met ondersteuning van derden) en beschikbaar stellen aan de markt. Op deze wijze is vooraf duidelijk welke RGS-codes behoren tot welke rapportage elementen en kan achteraf geen discussie ontstaan met uitleverende partijen.

Het RGS Rapportage koppelvlak bestaat uit 2 delen, te weten:

  1. Rapportage koppelvlak sjabloon;
    Dit betreft de opbouw van een rapportage zelf met de rapportage items. Zoals een jaarrekening of de productie jaarstatistiek van het CBS.

  2. Rapportage koppelvlak RGS regels;
    Dit geeft per rapportage-item de koppeling met betreffende RGS codes weer.

Techniek
Conform verder te noemen indelingen kunnen de RGS Rapportage koppelvlakken dan beschikbaar gesteld worden in Excel-formaat (en daarmee ook in CSV) en/of het veelgebruikte Json-formaat.

Vanuit het initiatief RGS MKB zijn inmiddels meerdere modellen opgeleverd voor de jaarrekening, de winstaangifte IB en een kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode.
Voor de uitwerking en uiteindelijk resultaat zie RGS MKB Rapportages.

Praktijk met CBS
Het CBS heeft haar Productie Jaarstatistiek 2022 aangeleverd in de specificatie zoals opgenomen in dit document. Dit heeft (voorjaar 2023) geleid tot een werkend model.