Stipac.nl

Wiki RGS brugstaat

Wiki RGS brugstaat > Voorbeeld- en testbestanden

Deel Winstaangifte IB versus RGS

Onderstaand is een voorbeeld opgenomen van een stukje van de winstaangifte en de corresponderende RGS-codes.

Voorbeeld klein deel winstaangifte rubrieken versus RGS (3.1):

Winstaangifte rubriek RGS Code RGS Omschrijving
Liquide middelen BLim Liquide middelen
Vorderingen op handelsdebiteuren BVorDeb Vorderingen op handelsdebiteuren
Auto- en transportkosten
  
WBedAut
WBedTra
Autokosten
Transportkosten
Verkoopkosten WBedVkkOvr Overige verkoopkosten verkoop gerelateerde kosten

Toelichting:

 1. Vorderingen op handelsdebiteuren is niveau 3 van RGS.
  Hierbinnen zijn rekeningen aanwezig als:
  - Handelsdebiteuren nominaal
  - Handelsdebiteuren intercompany
  - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren
  - Huurdebiteuren
  - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg).

  In de regel zal in een rekeningschema de post “debiteuren” gekoppeld worden aan BVorDebHad, zijnde “handelsdebiteuren nominaal”. Valt hierdoor automatisch onder BVorDeb. Dat laatste geldt feitelijk voor alles met BVorDeb*.*.

  Als de Belastingdienst bijvoorbeeld de “Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren” elders wenst op te nemen in de winstaangifte moet de winstaangifte gekoppeld worden per rekening op niveau 4 van RGS. De gebruiker heeft daar verder geen omkijken naar. Ook voor de leveranciers van boekhoud- en fiscale aangiftesoftware scheelt dit werk om e.e.a. zelf uit te dokteren.
     
 2. Auto- en transportkosten is eveneens van niveau 3. Let op: In dit geval 2 RGS-codes.
  Als bijvoorbeeld “Boetes en bekeuringen” of “parkeerkosten auto’s” niet thuishoort onder “autokosten” in de winstaangifte zal de Belastingdienst e.e.a. moeten coderen op niveau 4 van RGS (dus per grootboekrekening).