Stipac.nl

Wiki RGS vaste activastaat

Wiki RGS vaste activastaat > Introductie en versiebeheer

RGS vaste activastaat 1.0

Publicatiedatum 23-5-2022

Gegevenselementen
Via onderstaande tabel brengen we in beeld welke gegevenselementen aanwezig zijn in een vaste activa administratie versus de gegevenselementen die uitgevraagd worden:

Toelichting tabel:
BE = bedrijfseconomisch.

Vaste activa element Winstaangifte Jaarrekening Kredietaanvraag Toelichting
Naam activum Ja Ja Ja  
Aanschafwaarde Ja Ja Ja  
Aanschafdatum  Ja Ja Ja Om te bepalen of actief aangeschaft in het lopend boekjaar.
Datum in gebruikname  Ja  Ja - Als afwijkend van aanschafdatum. Dan start vanaf deze datum de afschrijving.

Wordt tevens gebruikt om voorstel te doen voor bedrag investering in betreffende jaar. Voorstel is dan de aanschafwaarde.
Indicatie registergoed Ja Ja Ja J/N
Tevens ter controle op koppelen
aan juiste RGS-codes. Zoals de
code gebouwen en terreinen. Zie verderop.
Fiscaal        
Fiscaal methode afschrijving Ja Ja, als gekozen voor fiscaal bij micro en klein. Ja, als alleen fiscaal aanwezig. PER = percentage per jaar
WIL = Willekeurig
NBK = Niet bekend
Afschrijvingspercentage Ja Idem Idem Mits hiervoor PER gekozen.
Fiscaal Restwaarde  Ja  Idem  Idem   
Fiscaal Boekwaarde begin boekjaar  Ja  Idem  Idem   
Fiscaal Afschrijving lopend boekjaar  Ja  Idem  Idem   
Fiscaal Afschrijving cumulatief  Ja  Idem  Idem   
Fiscaal Boekwaarde eind boekjaar  Ja  Idem  Idem   
WOZ-waarde Ja  - Ja  Verplicht bij registergoederen  
Vaststellingsdatum WOZ-waarde Ja - Ja Verplicht bij registergoederen
Bodemwaarde Ja - - Als het gaat om een bedrijfsgebouw. Ter bepaling fiscale afschrijving.
Inbreng onroerende zaken in onderneming         
Eigen gebruik of belegging ingeval pand Ja - FIscaal van belang voor bepalen van de bodemwaarde. Via code:
EIG = eigen gebruik
BEL = belegging
NBK = Niet bekend
NVT = Niet van toepassing
Straat Ja - Ja  
Huisnummer Ja - Ja  
Toevoeging huisnummer Ja - Ja  
Postcode Ja - Ja  
Woonplaats Ja - Ja  
Landcode Ja - Ja ISO 3166 Alpha-2 code
leeg = NL
T.b.v. desinvestering        
Datum buiten gebruik stelling  Ja Ja Ja  
Opbrengst na buiten gebruik stellen Ja Ja Ja Overdrachtsprijs (bij vervreemding)
Bedrijfseconomisch        
BE methode afschrijving  - Ja Ja  PER = Percentage per jaar
WIL = Willekeurig
NBK = Niet bekend
Afschrijvingspercentage Ja Idem Idem Mits hiervoor PER gekozen
BE Restwaarde   - Ja  Ja   
BE Boekwaarde begin boekjaar   - Ja  Ja  
BE Afschrijving lopend boekjaar   - Ja  Ja  
BE Afschrijving cumulatief   - Ja Ja   
BE Boekwaarde eind boekjaar   - Ja  Ja   
Duurzaamheid       Een aantal kenmerken is wellicht ook te gebruiken voor verplichtingen- en leaseregistratie. 1)
Brandstoftype - - - Voor vervoermiddelen en bijvoorbeeld machines. Voorgesteld wordt te werken met een aparte codelijst met:
FOS = Fossiel
ELK = Elektra
WAT= Waterstof;
HYE = Hybride Elektra / fossiel
HYW = Hybride Waterstof / fossiel
NBK = Niet bekend
NVT = Niet van toepassing
Ecologische veroudering - Ja Ja Toelichting
Klimaat gerelateerde investering - Ja Ja Toelichting
Bijzondere waardeverminderingen - Ja Ja Toelichting
(o.a. energie- of CO2-intensieve activa)
RGS koppeling        
RGS code actief  Ja  Ja  Ja  
RGS code afschrijving (balans)  Ja  Ja Ja  
RGS code afschrijving (W&V)  Ja  Ja Ja  

1) Duurzaamheid;
Een aantal kenmerken is wellicht ook te gebruiken voor verplichtingen- en leaseregistratie. In die gevallen waar geen sprake is van een vaste activaregistratie. Denk bijvoorbeeld aan huur of operational lease.

Overige (eenmalige) gegevenselementen (conform de RGS brugstaat):

 1. Datum-/tijdstempel
 2. Versie RGS VAS (vaste activa administratie)
 3. Boekjaar
 4. Boekjaar datum aanvang; als sprake is van lang- of kort boekjaar.
 5. Boekjaar datum einde; idem als hiervoor.
 6. RSIN *)
 7. KVK-nummer *)
 8. Omzetbelastingnummer *)
 9. Naam onderneming
 10. Aanleverend softwarepakket
 11. Emailadres aanleverende organisatie
 12. RGS versie

*) RSIN, KVK-nummer, Omzetbelastingnummer: aanleveren wat bekend, maar minimaal 1 van de drie nummers.

Beschikbare (deels technische) documenten RGS vaste activastaat